Polityka Prywatności

Polityka prywatności
Dzień dobry!
Jeżeli tutaj trafiłeś, to znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem,
dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania
danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony oraz
sklepu internetowego https://malikceramik.pl/.
Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Katarzyna Malik - Kosińska prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą „MALIKCERAMIK Katarzyna Malik - Kosińska”, ul. Świerkowa 35, 32-652 Bulowice, NIP 5492451402
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz
skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres malikceramik@gmail.com .
Skrócona wersja – najważniejsze informacje
Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałam dla Ciebie skróconą
wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.
1. Zakładając konto użytkownika, zapisując się do newslettera, składając zamówienie,
składając reklamację, odstępując od umowy, czy po prostu kontaktując się ze mną,
przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne,
bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej
wyraźnej zgody.
2. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom
świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Nie przekazuję Twoich danych osobowych do państw trzecich, organizacji
międzynarodowych ani nie korzystam z profilowania opartego na danych osobowych.
Nawet jeżeli korzystam z form reklamy spersonalizowanej, w ramach narzędzi
pozwalających mi na prowadzenie takich działań nie dochodzi do przetwarzania Twoich
danych osobowych. Oznacza to, że w takich narzędziach przetwarzane są wyłącznie
informacje, które nie pozwalają mi na Twoją identyfikację.
4. Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics. W związku z tym, w kodzie mojej
strony zaimplementowany jest kod śledzący, który zbiera informacje związane z Twoją
aktywnością na stronie. Nie są to informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację. Kod
śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
Z poziomu strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami
cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili możesz również
zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki
udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
5. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie
treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego.
Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies
administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook. Jeżeli nie chcesz, by
tego rodzaju pliki cookies były wykorzystywane, powstrzymaj się od korzystania z funkcji
społecznościowych dostępnych w ramach strony. Ponadto, z poziomu mojej strony, z
wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarzadzania plikami cookies, możesz wyłączyć
te pliki cookies, przy czym uniemożliwi to wyświetlanie na stronie elementów związanych z
funkcjami społecznościowymi.
6. W ramach zawartości strony mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych
zarządzanych przez podmioty trzecie. Nie ponoszę odpowiedzialności za zasady
przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów
witryn zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w politykach prywatności
witryn zewnętrznych.
7. Korzystam z systemu mailingowego Freshmail. Formularz zapisu do newslettera
wykorzystuje pliki cookies firmy Freshmail w celu analizy efektywności i skuteczności
formularza. W ramach tych plików cookies nie są gromadzone jakiekolwiek dane osobowe.
8. Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony, w szczególności
obsługi konta użytkownika, procesu składania zamówienia. Ponadto, pliki cookies własne
mogą być wykorzystywane w celu śledzenia Twoich aktywności podejmowanych w ramach
sklepu, szczególnie w celu wyświetlania Ci podpowiedzi odnośnie ostatnio oglądanych
produktów.
9. Strona przechowywana jest na serwerze zewnętrznym, który, tak jak każdy serwer, generuje
logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera,
informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom
operacyjnym i technicznym.
Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące
szczegóły.
Dane osobowe
Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem ze strony
oraz ze sklepu w tym w szczególności z zapisem do newslettera oraz kontaktem, jest Katarzyna Malik - Kosińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MALIKCERAMIK Katarzyna Malik - Kosińska ul. Świerkowa 35, 32-652 Bulowice, NIP 5492451402

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w
stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania
danych osobowych poniżej).
Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Twoje
dane, możesz żądać, abym je usunął),
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczył
przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je
bezpodstawnie),
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu
wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś
wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie
przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach,
chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec
Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń),
6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe,
które dostarczyłeś mi na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz mi zlecić przesłanie
tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
7. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane
niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art.
16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za
potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą
przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.
Dla Twojej wygody dołożyłam starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania
danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.
Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że
przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie
danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie
dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz
wiadomość na adres malikceramik@gmail.com . Dołożyłam jednak wszelkich starań, by
interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności.
Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań
związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Bezpieczeństwo. Zapewniam poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych.
Zapewniam podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z
należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.
Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług
korzystam przy przetwarzaniu danych osobowych, takie jak:
1. dostawca oprogramowania sklepowego – w celu przechowywania danych osobowych w
ramach systemu sklepowego na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
2. dostawca systemu mailingowego – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym
przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
3. firmy kurierskie – w celu korzystania z usług firm kurierskich, które dostarczają do Ciebie
zamówienia,
1. biuro rachunkowe – w celu korzystania z usług księgowych, w związku z którymi dochodzi
do przetwarzania Twoich danych osobowych,
1. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – w celu
korzystania z usług, które mogą wiązać się z dostępem do Twoich danych osobowych,
2. inne podmioty zaangażowane w proces realizacji zamówienia – w związku z przekazaniem
Twojego zamówienia podmiotom zewnętrznym, które będą realizować zamówienie.
Wskazani powyżej odbiorcy przetwarzają dane na podstawie zawartych umów powierzenia,
gwarantując stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych
wymaganych przez przepisy prawa.
W razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom
prawnym w celach związanych ze świadczeniem na moją rzecz usług prawnych wymagających
dostępu do danych osobowych.
Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane
podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów
prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury itp.
Informacje nie mające charakteru danych osobowych. W związku z zarządzaniem stroną
internetową, korzystam również z dodatkowych narzędzi takich jak Google Analytics, ale
informacje przetwarzane w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych,
ponieważ nie pozwalają mi na zidentyfikowanie Twojej osoby. Informacje, o których tutaj mówię,
to, w szczególności:
• informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
• podstrony, jakie przeglądasz w ramach mojej strony oraz sklepu,
• czas spędzony na mojej stronie oraz w sklepie i na ich podstronach,
• przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach mojej strony i sklepu,
• źródło, z którego przechodzisz do mojej strony oraz sklepu sklepu,
• przedział wieku, w którym się znajdujesz,
• Twoja płeć,
• Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
• Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Informacji wskazanych powyżej nie zestawiam z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w
moich bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają mi na Twoją identyfikację.
Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te
najczęściej mogą znajdować się na całym świecie. Z uwagi jednak na fakt, że w tym przypadku nie
dochodzi do przetwarzania danych osobowych jako danych pozwalających na identyfikację Twojej
osoby, nie znajdują w tym zakresie zastosowania przepisy RODO w zakresie przekazywania
danych do państwa trzeciego.
Jeżeli chodzi natomiast o Twoje dane osobowe, które przetwarzam, stosowne informacje znajdziesz
poniżej.
Cele i czynności przetwarzania danych osobowych
Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia
konta, takie jak adres e-mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane.
Dane przekazane mi w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i
utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej
poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się
usunąć konto, usunę również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie prowadzi
do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta.
W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili
możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia
danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie
jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art.
6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w
dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a
następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po
upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych.
Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez
okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji
zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia
danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie
możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w
fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać
sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również
domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o
którym mowa w art. 20 RODO.
Newsletter. Zapisując się do newslettera, przekazujesz mi swoje dane osobowe w postaci adresu email.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci
newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link
znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się
z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w
celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na
potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili
jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Przysługuje Ci
również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. W sytuacji, w której
złożysz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się jednocześnie
usunięcia swoich danych z naszej bazy, będę zmuszona poinformować Cię, że z uwagi na mój
uzasadniony interes, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, nie usunę Twoich danych z bazy.
Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby mi wykazania w razie potrzeby faktu udzielenia przez
Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.
Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to
przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od
umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer
rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub
odstąpić od umowy.
Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy
wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury
odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto
archiwizowane w celach statystycznych.
W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie
masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu
danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z
tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy
możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych,
jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.
Kontakt. Kontaktując się ze mną, w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe
zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu.
Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci
archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić,
kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że
jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed
potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
Pliki cookies i inne technologie śledzące
Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np.
komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system
teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies
podmiotów trzecich).
Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej,
tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu
końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę
(trwałe cookies).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym
materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies funkcjonujących w
ramach mojej strony.
Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat
stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików. Dzięki
specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony, wyłączając
poszczególne pliki cookies. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej
przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na
różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące
zmiany ustawień cookies.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w
korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
serwisu. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez
Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Ciebie w
ramach strony ustawieniach plików cookies.
Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron
internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z
wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego
rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję,
opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich
analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej
strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w
Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Podkreślam, że w ramach Google Analytics nie gromadzę jakichkolwiek danych, które pozwalałaby
na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają
charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mam dostęp w ramach Google Analytics to, w
szczególności:
• informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
• podstrony, jakie przeglądasz w ramach mojej strony oraz sklepu,
• czas spędzony na mojej stronie, sklepie oraz na ich podstronach,
• przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach mojej strony i sklepu,
• źródło, z którego przechodzisz do mojej strony oraz sklepu.
W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzę danych osobowych. Informacje, do jakich
mam dostęp, to, w szczególności:
• przedział wieku, w którym się znajdujesz,
• Twoja płeć,
• Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
• Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowałam w kodzie mojej strony specjalny kod
śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące
usługi Google Analytics. Z poziomu mojej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do
zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili
możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki
udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu
bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na
świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google
Analytics i Google Analytics 360.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google
Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Narzędzia społecznościowe. Na mojej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia
społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram oraz
Pinterest.
Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże
bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych
(usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio
do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują
informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u
danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim
adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego
usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł
bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie
społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia
informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam
zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się
osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego
przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje
prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej
prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
• Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
• Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to
przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie
uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej
przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Ponadto, z poziomu mojej strony, z wykorzystaniem
mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć pliki cookies dotyczące
narzędzi społecznościowych, przy czym uniemożliwi to wyświetlanie na stronie elementów
związanych z funkcjami społecznościowymi.
Freshmail. Korzystamy z systemu mailingowego Freshmail. Formularz zapisu do newslettera
wykorzystuje pliki cookies firmy Freshmail w celu analizy efektywności i skuteczności formularza.
W ramach tych plików cookies nie są gromadzone jakiekolwiek dane osobowe. Niemniej jednak, z
poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies,
możesz wyłączyć pliki cookies Freshmail, przy czym uniemożliwi to zapis do newslettera.
Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest
strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i
systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony
i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl